Εργαλεία
Εγγραφή Είσοδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - "Παιδικός Σταθμός, Η Ζωοδόχος Πηγή"

Εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, το πρόγραμμα του Παιδικού μας Σταθμού, θα διαμορφωθεί ανάλογα.

Ο Παιδικός Σταθμός θα κλείσει από 20 Ιουλίου 2015 έως 20 Αυγούστου 2015.

Από 20 Μαΐου έως 10 Ιουνίου θα δεχόμαστε αιτήσεις εγγραφής για τα παιδιά των οποίων οι γονείς επιθυμούν την επανεγγραφή τους για την επόμενη σχολική χρονιά. Οι αιτήσεις νέων εγγραφών θα γίνονται δεκτές έως 15 Ιουνίου. Ενώ, για την σχολική χρονιά 2015-2016, η οικονομική συμμετοχή διαμορφώνεται ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Α.– παλλάσσονται πό τήν καταβολή τς οκονομικς εσφορς :

1. Ονεργοι γονες φ’ σον νεργία τους προέκυψε μετά τήν γγραφή το παιδιο των.

Β.– Μειωμένη οκονομική εσφορά θά πληρώνουν οξς: .

1. Τό δεύτερο γγεγραμμένο παιδί κάθε οκογένειας, θά χει κπτωσι στήν οκονομική συμμετοχή κατά 15%.

2. Ο τρίτεκνες οκογένειες, ο πολύτεκνες οκογένειες, ο οκογένειες μέ Α.Μ.Ε.Α. καί ο μονογονεϊκές οκογένειες (χι διαζευγμένες), νάλογα μέ τά εσοδηματικά κριτήρια (φορολογική δήλωσι).

Γ.– μηνιαία οκονομική εσφορά τν λοιπν καθορίζεται ς ξς:

1. Γιά τήσιο οκογενειακό εσόδημα ως 13.000,00€ θά καταβάλλεται μηνιαίως τό ποσό τν 100,00€.

2. Γιά τήσιο οκογενειακό εσόδημα πό 13.001,00€ ως 20.000,00€ θά καταβάλλεται μηνιαίως τό ποσό τν 120,00 €.

3. Γιά τήσιο οκογενειακό εσόδημα πό 20.001,00€ ως 40.000,00€ θά καταβάλλεται μηνιαίως τό ποσό τν 150,00€.

5. Γιά τήσιο οκογενειακό εσόδημα πό 40.001,00€ ως 60.000,00€ θά καταβάλλεται μηνιαίως τό ποσό τν 170,00€.

6. Γιά ἐτήσιο οἰκογενειακό εἰσόδημα ἀπό 60.001,00€ καί ἄνω θά καταβάλλεται μηνιαίως τό ποσό τῶν 200,00.

7.Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν το σχολικό θα καταβάλλουν επιπλέον 30€ μηνιαίως .


Δ. – Ε
δικές κατηγορίες:

1. οκονομική εσφορά γιά λεύθερους παγγελματίες μέ εσοδήματα ως 20.000,00€ θά εναι 120,00€.

2. άν στήν δήλωσι εσοδήματος δέ φαίνεται τό εσόδημα καί τν δύο συζύγων καί δεδομένου - τι γιά νά δικαιοται τό παιδί φιλοξενία στό Σταθμό θά πρέπει νά προκύπτει τι ργάζονται ο γονες του παιτεται γονέας τοποίου δέν φαίνονται τά εσοδήματά του στή δήλωσί του, νά ποβάλλη πεύθυνη δήλωσι το Ν 1599/86, μέ τήν ποία θά δηλώνει τήν ργασία πού κάνει καί τό τήσιο εσόδημά του πό τήν ργασία ατή, τσι στε νά κατατάσσονται στήν κατηγορία πού ναλογε στό οκογενειακό εσόδημά τους.

Ζ.–Δέν καταβάλλεται οκονομική εσφορά τό μήνα Αγουστο, πού διακόπτεται λειτουργία τν Παιδικν Σταθμν.

Η.– Τά τροφεα εναι τήσια (11μήνες) καί καταβάλλονται σέ 10 δόσεις τό 1ο δεκαήμερό του κάθε μήνα, κτός τοανουαρίου, πού δόσις εναι διπλή (ανουάριος καί ούλιος τρέχοντος τους).

Θ.– Ο ατήσεις θά πορροφηθον σόποσα νά εσοδηματική νότητα φ’ σον πάρχει νδιαφέρον. Σέ περίπτωσι πού γιά κάποια κατηγορία δέν πάρχει νδιαφέρον τότε τό ντίστοιχο ποσοστό κατανέμεται στήν μέσως προηγούμενη κατηγορία.

Ι.– μή καταβολή τς οκονομικς εσφορς γιά διάστημα μεγαλύτερο τν δύο μηνν ατοδίκαια ποτελε ατιο διαγραφς το παιδιοπό τό σταθμό καί ναπληρώσεώς του πό τό πρτο παιδί κ το καταλόγου ναμονς τν πιλαχόντων.

Γιά περισσότερες πληροφορίες μπορετε νά πευθύνεσθε στά Γραφεα του Παιδικού Σταθμού ( Κάρτσοβα Τρίπολις. Τηλ. 2712710547).

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.

ΠΑΝ. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

?>?>?>?>?>?>?>