Εργαλεία
Εγγραφή Είσοδος

Στην Αρκαδία πραγματοποιούμε υπηρεσίες με πολλαπλάσιο κόστος

Θέμα: «Στην Αρκαδία πραγματοποιούμε υπηρεσίες με πολλαπλάσιο κόστος»

19 Αυγούστου 2011

Ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξής Δυνατή Πελοπόννησος  Π.Βαλασόπολος έστειλε  επίστολη στον Περιφερειάρχη και τον Πρόεδρο τπυ Περιφερειακού συμβουλίου  και ζητά εξηγήσεις για απόφαση του Π.Σ που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά της.

Κύριε Πρόεδρε,

Με ιδιαίτερη έκπληξη, λαμβάνοντας την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 22/08/11, διαπιστώσαμε ότι συμπεριλαμβάνετε, με αύξοντα αριθμό 16, εισήγηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση ασφαλτομίγματος της ΠΤΠ Α265/Β ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ, μέχρι του ανωτάτου ποσού που το ΠΔ 118/2007 προβλέπει , όπως  αυτό τροποποιήθηκε.

Από την εισήγηση του  κ. Αντιπεριφερειάρχη προκύπτει ότι ΔΕ λαμβάνει υπ’όψιν του τα εξής  :

α) το γεγονός ότι από τις 24/ 2/11 με το με α.π. 500 εγγραφό της, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αρκαδίας εισηγείται τη διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μέχρι του ποσού των 60.000€  για τη συγκεκριμένη προμήθεια. Αντί αυτού στις 22/03/11, το σχετικό θέμα συζητήθηκε (27ο θέμα της Η.Δ.), στην οικονομική επιτροπή, με εισήγηση για ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ. Η δε οικονομική επιτροπή δεχόμενη το κατεπείγον του θέματος απεφάσισε:

«…Για την αντιμετώπιση των άμεσων έκτακτων και συγκεκριμένα την αποφυγή του άμεσου κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων σε οδηγούς και οχήματα από την ύπαρξη πολλών φθορών στους ασφαλτοτάπητες απαιτείται η προμήθεια ανάλογης ποσότητας ασφαλτομίγματος της ΠΤΠ Α265/Β ΣΤΡΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ με απευθείας ανάθεση και μέχρι του ποσού των 20.000€ πλέον ΦΠΑ.

Στη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αρκαδίας  κατέθεσαν προσφορές οι κατωτέρω:

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ «ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» με τιμή προσφοράς 45,00€/τόνο επιπλέον του ΦΠΑ (10162/888/22-3-2011 προσφορά)

2. ΑΣΦΑΛΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ  με τιμή προσφοράς 47,00€/ τόνο επιπλέον του ΦΠΑ (10162/887/22-3-2011 προφορά)

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούνται την προμήθεια ανάλογης ποσότητας ασφαλτομίγματος της ΠΤΠ Α265/Β ΣΤΡΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ στη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ «ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» με τιμή προσφοράς 45,00€/τόνο επιπλέον του ΦΠΑ και μέχρι του ποσού των 20.000€ πλέον ΦΠΑ και τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικού.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η επιτροπή ομόφωνα

Αποφασίζει

1)Εγκρίνει την προμήθεια ανάλογης ποσότητας ασφαλτομίγματος της ΠΤΠ Α265/Β ΣΤΡΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ «ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» με τιμή προσφοράς 45,00€/τόνο επιπλέον του ΦΠΑ, η οποία κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά,  και μέχρι του ποσού των 20.000€ πλέον ΦΠΑ για την αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Αρκαδίας.

2)Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής υλικού αποτελούμενη από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αρκαδίας:

1. Μυλωνάς Δημήτριος

2. Μάνιος Ιωάννης

3. Κούβελας Γεώργιος

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 146.»

β) Το ίδιο θέμα ήρθε προς συζήτηση στην οικονομική επιτροπή στη συνεδρίαση της 26/07/11 και ανεβλήθη, ώστε να εξεταστεί η άποψη των οικονομικών υπηρεσιών της περιφέρειας.

γ) Στη συνεδρίαση της 05/08/11 και παρά την άποψη των υπηρεσιακών παραγόντων, ότι αποτελεί εμφανή κατάτμηση η δεύτερη μέσα στο ίδιο έτος ίδια προμήθεια, απεφασίσθη 1)κατά πλειοψηφία η έγκριση πίστωσης 15.000 € για την ανάλογη προμήθεια και 2) ΟΜΟΦΩΝΑ να ζητήσει από τις τεχνικές υπηρεσίες και να κατατεθεί ο αναλυτικός πίνακας διάθεσης του υλικού, που είχε προμηθευτεί η Π.Ε. Αρκαδίας με βάση την πρώτη απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Από τα παραπάνω περιγραφόμενα, προκύπτει σαφώς ότι μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί προμήθεια άνω των 35.000 € η οποία, με βάση τη σημερινή εισήγηση θα ξεπεράσει τα 60.000 € (μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ).  Σαφέστατα, λοιπόν, προκύπτουν:

1) ζήτημα κατάτμησης του έργου, με την πρόφαση της «έκτακτης ανάγκης», ιδιαίτερα μέσα στο μήνα Αύγουστο!

2) σαφέστατη παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ. 118/2007, με συνέπεια την ακυρότητα της διαδικασίας, όπως και οι οικονομικές υπηρεσίες της Π.Π έχουν επισημάνει,

3) με την πρώτη προμήθεια, παρέλαβε η Π.Ε.Αρκαδίας 445 τόνους ασφαλτομίγματος, ενώ με την απόφαση της 05/08/11, άλλους 353 τόνους περίπου και με την εισήγηση άλλους 470 τόνους, φτάνοντας συνολικά τους 1.268 τόνους!!!!

4) από την δε, ενδελεχή εξέταση του θέματος στην οικονομική επιτροπή, προέκυψε ότι η διάθεση του υλικού, έγινε με τουλάχιστον «λανθασμένες» διαδικασίες, αφού σε μεγάλες περιοχές  τέως δήμων, η διάθεση ήταν μηδενική, ενώ σε άλλες περιπτώσεις διατέθηκαν για ανάγκες τελείως διαφορετικές από τις προβλεπόμενες!

5) προφανώς υπάρχει ζήτημα νομιμότητας της απόφασης αφού προϋπάρχουν ΔΥΟ αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής, που δεν έχουν μεταβληθεί.

Προκαλεί δε, εύλογη απορία γιατί ο κος Αντιπεριφερειάρχης αποσιωπά την απόφαση της 05/08/11, της οικονομικής επιτροπής, στην εισήγησή του  και λανθασμένα πληροφορεί το περιφερειακό συμβούλιο και τα μέλη του.  Εκτός και εάν ο ίδιος ΔΕΝ τη γνωρίζει.

Επίσης, η πολιτική επιλογή, τουλάχιστον τρεις φορές, της απευθείας ανάθεσης, προκαλεί εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά της, αφού είναι διαδικασία, που νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία για τις επιχειρήσεις στην πατρίδα μας.

Ταυτόχρονα, ερωτηματικά προκύπτουν και από το γεγονός ότι ενώ από 24/02/11 ήταν εγγράφως γνωστή, η αναγκαιότητα της προμήθειας του αντίστοιχου υλικού γιατί αγνοήθηκε η πρόταση της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Αρκαδίας για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού;

Σας γνωρίζουμε δε, ότι στις 20/04/11, με απόφασή της η οικονομική  επιτροπή απεφάσισε «Την πίστωση των 24.600€ μαζί με το ΦΠΑ του προϋπολογισμού της ΠΕ Αργολίδας, χρήσης 2011» για το έργο «Επουλώσεις λάκκων 2011», έργο που πραγματοποίησε ιδιώτης εργολάβος, όταν την ίδια στιγμή εμείς στην Αρκαδία, το πραγματοποιούμε με τις υπηρεσίες, αλλά με πολλαπλάσιο κόστος (!!!) και σ’ ένα οδικό δίκτυο που στο μεγαλύτερο ποσοστό του σήμερα έχει δημοπρατηθεί ή δημοπρατείται η ανακατασκευή του !!!

Κύριε Πρόεδρε,

Στη σημερινή αυτή δύσκολη οικονομική συγκυρία, αλλά και στη γενικότερη απαξίωση του πολιτικού συστήματος της χώρας μας, που όλοι μας καθημερινά διαπιστώνουμε, πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το κύρος και την αξιοπρέπεια του Περιφερειακού μας Συμβουλίου. Πρέπει να καταστήσουμε σε ΟΛΟΥΣ σαφές ότι πρακτικές του παρελθόντος, δε μας βρίσκουν σύμφωνους και δεν περνάνε σ΄ ένα θεσμικό όργανο, που θέλει να προασπίσει πρώτα και πάνω απ’ όλα τα συμφέροντα των πολιτών που το εξέλεξαν. Αυτή άλλωστε προσπαθεί και να είναι, η λογική των προηγούμενων αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ως συνδυασμός «ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»  ζητούμε :

α)να γίνει ΣΕΒΑΣΤΗ η απόφαση της  05/08/11 της οικονομικής  επιτροπής

β) να αποσυρθεί το θέμα από την ημερήσια διάταξη και

γ) να σταματήσει η τελευταία συνεχώς αυξανόμενη επίκληση «των έκτακτων αναγκών», από ορισμένους αιρετούς- εισηγητές, για την αποφυγή των κείμενων διατάξεων προμήθειας.

 

Τον λογοτέχνη Ηλία Σιμόπουλο προσκαλεί ο Παναγιώτης Βαλασόπουλος, ως τιμώμενο μέλος, στο Περιφερειακό Συμβούλιο

27 Αυγούστου 2011

Μια καλή είδηση για την Περιφέρεια μας και ταυτόχρονα τιμή για την Αρκαδία αποτελεί το γεγονός πως φέτος η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών αποφάσισε πως ο ένας εκ των δύο προτεινόμενων μελών της για το Νόμπελ Λογοτεχνίας, θα είναι ο Ηλίας Σιμόπουλος , ο Αρκάς Λογοτέχνης που με το ήθος του, την ανιδιοτέλεια και την λαμπρή σταδιοδρομία τίμησε τον τόπο μας και την Αρκαδική καταγωγή του.

Ο Ηλίας Σιμόπουλος γνήσιο τέκνο της Αρκαδικής γης και του Λυκαίου όρους , γεννήθηκε στις 23 Νοέμβρη του 1923 στον Κραμποβό (σήμερα Καστανοχώρι) Αρκαδίας, από γονείς αγρότες. Την Αρκαδία και το χωριό του, δεν τα ξέχασε ποτέ, όπως ο ίδιος ομολόγησε σε συνέντευξη του στα «νέα της Μεγαλόπολης» όπου δήλωσε «είμαι πολύ δεμένος με την Αρκαδία, με το χωριό μου, τον Κραμποβό. Θα πω μονάχα πως έφυγα μικρό παιδί, από εκεί και η νοσταλγία του με συνοδεύει μέχρι σήμερα.»

Από το 1946 όπου δημοσιεύτηκε η πρώτη ποιητική συλλογή του, με την διαδρομή του μέχρι σήμερα τιμάει  με συνέπεια, ήθος και σεμνότητα μέσα από την ποίηση, την Ελλάδα, τα Ελληνικά Γράμματα και την Αρκαδία.

Ο Παναγιώτης Βαλασόπουλος με επιστολή του κάλεσε το Περιφερειακό Συμβούλιο να εκδοθεί ψήφισμα και σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου να κληθεί ο Ηλίας Σιμόπουλος ως τιμώμενο μέλος, καθώς όπως τόνισε «η πρόταση της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών αποτελεί τιμή για την Αρκαδία και για όλη την Πελοπόννησο» καθώς αποτελεί «με το παράδειγμα ζωής του, την ανιδιοτέλεια του και τον διαχρονικά ασκητικό βίο του, αποτελεί παράδειγμα όχι μόνο για την γενιά μας ,αλλά ιδιαίτερα για τις γενιές που έρχονται και καλούνται να ζήσουν σ’ ένα πιο δύσκολο μέλλον. Ως τέτοιο παράδειγμα πρέπει και εμείς να τον αντιμετωπίσουμε και να προάγουμε την θέληση για γνώση , παιδεία, πνευματική δημιουργία»

 

Παναγιώτης Βαλασόπουλος

Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

?>?>?>?>?>?>?>